Анализ

Элементар тэнцэл бишүүд

 1. Бернуллийн тэнцэл биш

Дараалал ба цуваа

 1. Абелийн нийлбэрийн томъёонууд
 2. Сонины нийлбэрийн томъёо

Эллипслэг интеграл

 1. Рационал функцийн интеграл
 2. Рационал тригонометрийн функцүүд
 3. Эйлерийн орлуулга
 4. Гипер-эллипслэг интеграл
 5. Тойргийн интегралууд
 6. Лежандр нормаль хэлбэр
 7. Фаньяногийн томъёо
 8. Эйлерийн нийлбэрийн хууль

Эллипслэг функцүүд

 1. Лемнискатын тригонометр

Бэхлэгдсэн цэг

 1. Нэшийн тэнцвэр

Ойролцоолол

 1. Хиймэл нейроны сүлжээ нь универсаль ойролцоологч мөн
 2. Нейроны сүлжээний гүн ойролцоолох чадалд нөлөөлөх нь
Сурталчилгаа