Анализ

Элементар тэнцэл бишүүд

 1. Бернуллийн тэнцэл биш

Дараалал ба цуваа

 1. Абелийн нийлбэрийн томъёонууд
 2. Сонины нийлбэрийн томъёо

Тодорхой бус интеграл

 1. Рационал функцийн интеграл
 2. Рационал тригонометрийн функцүүд
 3. Эйлерийн орлуулга

Эллипслэг интеграл

 1. Гипер-эллипслэг интеграл
 2. Тойргийн интегралууд
 3. Лежандр нормаль хэлбэр
 4. Фаньяногийн томъёо
 5. Эйлерийн нийлбэрийн хууль

Эллипслэг функцүүд

 1. Лемнискатын тригонометр

Бэхлэгдсэн цэг

 1. Нэшийн тэнцвэр

Ойролцоолол

 1. Хиймэл нейроны сүлжээ нь универсаль ойролцоологч мөн
 2. Нейроны сүлжээний гүн ойролцоолох чадалд нөлөөлөх нь