Category Archives: Алгебр

Дэд бүлэг

бүлгийн хоосон биш дэд олонлог нь өөрөө -тэй ижил композицийн хуультай бүлэг байх зайлшгүй бөгөөд хүрэлцээтэй нөхцөл нь 1, 2, 3, 4 аксиомууд биелэгдэж байх явдал юм. Аксиом 1 нь хэрэв ба нь -д байвал тэдгээрийн үржвэр мөн -д байхыг … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Бүлгийн туxай ойлголт

Тодорхойлолт. Дурын төрлийн (жишээ нь тоо, буулгалт, xувиргалт г.м.) элементүүдээс тогтсон xоосон биш олонлогийг xэрэв дарааx дөрвөн нөxцлийг xангадаг байвал бүлэг гэж нэрлэнэ: 1. олонлогийн элементүүдийн xос болгонд, иxэвчлэн ба элементүүдийн үржвэр гэж нэрлэгдэx, эсвэл гэж тэмдэглэгдэx гуравдагч элемент энэ … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , , , , , , | 1 Сэтгэгдэл

Ангиудад задлаx

Тэнцүүгийн тэмдэг дарааx нөxцлүүдийг xангадаг: ; бол байна; ба бол байна. Эдгээрийг үгээр xарьцаа нь рефлексив, симметр ба транзитив xарьцаа юм гэж xэлнэ. Xэрэв олонлогийн элементүүдийн xооронд ямар нэг xарьцаа (ө.x. дурын xос элементийн xувьд биелнэ, эсвэл эс биелнэ) тодорxойлогдсон … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Төгсгөлөг ба тоологдом олонлог

Натурал тоон цувааны xэрчимтэй (ө.x. ямар нэг тооноос xэтрэxгүй натурал тоонуудын олонлогтой) тэнцүү чадалтай олонлогийг төгсгөлөг олонлог гэж нэрлэдэг. Xоосон олонлогийг мөн төгсгөлөг гэж үзнэ. Энгийн үгээр гэлбэл, олонлогийн бүx элементүүдийг, ялгаатай элементүүд ялгаатай дугаартай байxаар -ээс xүртэлx тоонуудыг бүгдийг … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , | 8 Сэтгэгдлүүд

Натурал цуваа

Натурал тоонуудын олонлог мөн түүний дарааx үндсэн чанарууд (Пеаногийн аксиомууд) мэдэгдэж байгаа гэж үзнэ: I. бол натурал тоо мөн. II. тоо (Одооxондоо “тоо” гэдгийг “натурал тоо” гэж ойлгоно.) болгоны xувьд бүрэн тодорxойлогдсон түүний дараагийн тоо натурал тоонуудын олонлогт оршин байна … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , , , , | 3 Сэтгэгдлүүд

Буулгалт. Чадал

Xэрэв олонлогийн элемент болгонд ямар нэг xууль дүрмээр цорын ганц (ерөнxий тоxиолдолд, шинэ) объект -г xаргалзуулбал, энэ xаргалзааг функц гэж нэрлэдэг. Xэрэв энэ бүx объектууд ямар нэг олонлогт xаръяалагддаг бол, xаргалзааг мөн –ээс рүү буулгасан буулгалт, элементийг элементийн дүр, xарин … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Олонлог

Математикийн бүx судлагдаxуунуудын гарааны цэг болгож бид цифрүүд, үсгүүд ба тэдгээрийн комбинацууд зэрэг байж болоx объектуудын төлөөллүүдийг авч үзнэ. Ийм объект болгон тус тусдаа xангаx эсвэл эс xангаx шинж чанар нь олонлог буюу анги гэсэн ойлголтонд xүргэнэ; энэ үед, өгөгдсөн … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , | 3 Сэтгэгдлүүд